Субвенције послодавцима за запошљавање

Програм је АКТИВАН

СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА

Субвенција је намењена послодавцима који припадају приватном сектору са статусом предузетника или правног лица које активно обавља регистровану делатност и код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100% ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији, а који припадају категоријама теже запошљивих у складу са јавним позивом, и то: млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; старији од 50 година; вишкови запослених; Роми; особе са инвалидитетом; радно способни корисници новчане социјалне помоћи; дугорочно незапослени; жртве породичног насиља

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За наведену субвенцију, средства су обезбеђена Финансијскоим планом Националне службе за запошљавање за 2020. годину. Укупан износ за реализацију свих програма и мера намењених незапосленим лицима износи 3.700.000.000,00  динара.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2020. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана подношења захтева.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: У распону од 200.000,00 до 300.000,00 динара у зависности од категорије теже запошљивих лица и степена развијености локалне самоуправе у којој се лице запошљава.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства послодавцу уз обавезу испуњења уговорних обавеза.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Субвенција је намењена послодавцима који припадају приватном сектору са статусом предузетника или правног лица које активно обавља регистровану делатност и код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100% ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији, а који припадају категоријама теже запошљивих у складу са јавним позивом.

УСЛОВИ:

Право на доделу Субвенције послодавац може остварити под условом да:

 • припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица које активно обавља регистровану делатност и код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%;
 • регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу Субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

Право на Субвенцију не могу остварити:

 • послодавци код којих се број запослених смањио за претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога (остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);
 • послодавци који су користили Субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe три годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
 • послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који је сaставни део овог јавног позива;
 • послодавци за раднике које би уступили на рад другом послодавцу.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz.

 

КОНТАКТ:

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301