Стручна пракса

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

Програм је намењен послодавцима који припадају:

a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног сектора не може прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),

в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних општина у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе, право учешћа у реализацији програма може остварити послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на област којом се бави, при чему приватни сектор има приоритет.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за реализацију свих програма и мера активне политике запошљавања је 3.700.000.000,00 динара.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана подношења захтева

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: У склопу програма стручне праксе средства се не исплаћују послодавцу већ незапосленом ангажованом кроз програм. Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:

1.         ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:

–           20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,

–           22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација,

–           25.000,00 динара за лица са најмање седмим нивоом квалификација;

2.         врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

 ТИП МЕРЕ: Новчана помоћ незапосленим лицима

НАМЕНА ПРОГРАМА:Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајуће квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм се реализује без заснивања радног односа.У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за струку за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) финансира програм најдуже 12 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Национална служба може да финансира програм у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, Национална служба програм финансира у трајању:

-до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,

-до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација,

-до 12 месеци за лица са најмање седмим нивоом квалификација.

УСЛОВИ: Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:

b)         приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног сектора не може прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),

в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних општина у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе, право учешћа у реализацији програма може остварити послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на област којом се бави, при чему приватни сектор има приоритет,

и који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију програма.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz

КОНТАКТ:

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301