Start up

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ  ДРУШТВИМА, С ТИМ ДА СРЕДСТВА НЕ МОГУ БИТИ УПОТРЕБЉЕНА РАДИ ОБАВЉАНА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕЦИЗИРАНЕ УРЕДБОМ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 150.000.000,00 РСД бесповратних средстава и 350.000.000,00 РСД кредитних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 03.фебруар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 радних дана од комплетирања целокупне документације

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Минималан износ средстава за који клијент може да конкурише је 400.000,00 РСД, а максималан 6.000.000,00 РСД

ТИП МЕРЕ: Финансијски оквир представља комбинацију бесповратних средстава (до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености) и повољних кредита Фонда за развој (до 70% вредности улагања, односно до 60% вредности улагања за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености), са каматном стопом на кредитна средства од 1% на годишњем нивоу, уколико је гаранција банке средство обезбеђења кредита, односно 2% на годишњем нивоу, уколико се понуди друго средство обезбеђења. Такође, подносиоци захтева имају и могућност да део вредности пројекта финансирају сопственим средствима.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Програмом намењена су за: текуће  одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара од укупних средстава за инвестирање, без обзира да ли је објекат у коме се спроводе активности текућег одржавања у закупу или у власништву подносиоца захтева; куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања

УСЛОВИ:

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева. За средства по Програму, могу да конкуришу и корисници који су, претходно, били оснивачи и власници највише једног привредног субјекта, који је брисан из регистра, пре објављивања јавног позива или је још увек активан, али је клијент пренео своја оснивачка права на неко друго лице пре оглашавања јавног позива

Остали услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава, а који се, поред осталог, односе на регулисање обавеза јавних прихода, правила државне помоћи, структуру власништва и стабилност пословања дефинисани су у Уредби о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, упутство о начину спровођења Програма, конкурсна документација, као и информација о условима кредита код Фонда, може се видети на сајту Министарства привреде: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/ и Фонда за развој РС https://fondzarazvoj.gov.rs

КОНТАКТ:

Министарство привреде

 Александра Вучетић

 Тел: +381 11 333 4222

  E-mail: aleksandra.vucetic@privreda.gov.rs

Фонд за развој Републике Србије                                                          

 Мирјана Миљојковић                                                                         

   Тел:: +381 11 3283 770                                                                       

   E-mail: mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs