Самозапошљавање

Програм је АКТИВАН

ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА НА ЕВИДЕНЦИЈИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРИЈАВЉЕНА НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Филијале Националне служба за запошљавање

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За наведени програм, средства су обезбеђена Финансијским планом Националне службе за запошљавање за 2020. годину. Укупан износ за реализацију свих програма и мера намењених незапосленим лицима износи 3.700.000.000,00  динара.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  У року од 60 дана од дана расписивања јавних позива.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавних позива.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара или 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

НАМЕНА ПРОГРАМА: Подршка самозапошљавању подразумева финансијску помоћ која се реализује путем јавних позива за доделу субвенције за самозапошљавање.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

У складу са Националним акционим планом запошљавања, средства за самозапошљавање у 2020. години одобравају се незапосленом лицу у виду субвенције, у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

УСЛОВИ: Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:

  • пријављено на евиденцију незапослених Националне службе;
  • завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације;
  • измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и
  • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Детаљније информације можете  директно  преузети на интернет страни Националне службе за запошљавање: http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/subvencija_za_samozapo_ljavanje.cid255

КОНТАКТ:

Све додатне информације у вези јавних позива,  могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Национaлне службе за запошљавање, телефон: 0800-300-301.