Сајмови – наступ на националном штанду

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА – НАСТУП НА НАЦИОНАЛНОМ ШТАНДУ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА РЕГИСТРОВАНИМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ, ОДНОСНО ПРУЖАЊЕМ УСЛУГА, А У СКЛАДУ СА АКТУЕЛНИМ ПОЗИВОМ ЗА АКТУЕЛАН САЈАМ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За 2020.годину организује се наступ на 19 међународних сајмова. За реализацију овог програма опредељен је буџет од 160.000.000,00 динара. Агенција овим програмом суфинансира наступ домаћих привредника на међународним сајмовима у иностранству у оквиру националног штанда Србије.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 2020. година

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До рока који је прописан Јавним позивом за учешће на сајму

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Агенција сноси трошкове закупа простора на сајмовима, изградње и дизајна штанда, пратеће трошкове у вези са изградњом штанда, израде заједничке сајамске брошуре за излагаче на националном штанду, као и трошкове за промотивне активности. Излагач је у обавези да сноси трошкове учешћа на националном штанду у виду партиципације која износи 1.000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан регистрације менице у Регистру меница). У зависности од укупних трошкова сајамског наступа и броја пријављених излагача Агенција може умањити трошкове партиципације за одређене сајмове.

ТИП МЕРЕ: Развојна агенција Србије у сарадњи са Привредном комором Србије организује наступ домаћих привредника на међународним сајмовима, а у оквиру Националног штанда Србије. Трошкове закупа простора на сајму, изградње штанда сносе организатори, док излагачи плаћају партиципацију као и трошкове пута, смештаја и превоза експоната.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Програмом се финансирају активности у вези са организацијом националних штандова на међународним сајмовима у иностранству у које спада: закуп изложбеног простора на сајму, дизајн, изградња и опремање штанда, припрема и израда заједничке сајамске брошуре, PR активности у земљи и иностранству као и све друге пратеће активности у вези са наступом домаћих приврених субјеката на националном штанду.

Основни циљ овог програма је интернационализација пословања привредних друштава у циљу остваривања прихода од продаје својих производа и услуга на новим иностраним тржиштима, као и боље позиционирање на већ постојећим.

Програм доприноси:

  • Повећању прихода привредних друштава, корисника Програма, на иностраним тржиштима;
  • Побољшању имиџа српске привреде у иностранству;
  • Смањењу негативног трговинског биланса.

1.2.2 Специфични циљеви и очекивани резултати

  • Извоз производа корисника Програма на нова инострана тржишта;
  • Повећање запослености код корисника Програма;
  • Интеграција корисника Програма у међународне ланце вредности.

УСЛОВИ: Услови Програма се односе на: • Подносиоце пријава – излагаче на националним штандовима; • Активности које се финансирају овим програмом.

Излагачи, као подносиоци пријава, морају да испуњавају све следеће опште услове: 1. да су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије; 2. да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада из делатности из које је сајам, а у случају великих привредних друштава који су регистровани за другу делатност да имају регистрован огранак који се бави производњом или прерадом из делатности из које је сајам; 3. да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса; 4. да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације; 5. да су да су у претходној години извозили своју робу на бар једно инострано тржиште; 6. да нису у тешкоћама

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Више информација о актуелним позивима за сајам може се пронаћи на следећем линку:

https://ras.gov.rs/javni-pozivi

КОНТАКТ:

Развојна агенција Србије                                                           

Наталија Терзић

Тел: +381 11 3398 900                                                                        

 Е-mailnatalija.terzic@ras.gov.rs

  Инес Новосел

Тел: +381 11 3398 900                                                                        

Е-mail: ines.novosel@ras.gov.rs