Рефундација трошкова подршке ОСИ

Програм је АКТИВАН

РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА: а) РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАРАДЕ ЛИЦУ АНГАЖОВАНОМ НА ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ НА РАДНОМ МЕСТУ РАДНА-АСИСТЕНЦИЈА б) РЕФУНДАЦИЈА ПРИМЕРЕНИХ ТРОШКОВА ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДНОГ МЕСТА

Програми су намењени незапосленим особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима,  а могу да аплицирају послодавци – привредни субјекти односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финансирања, које у обављању економске делатности учествују у производњи и промету робе или пружању услуга на тржишту

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Филијале Националне служба за запошљавање

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За наведени програм, средства су обезбеђена Финансијским планом Националне службе за запошљавање за 2020. годину. Укупан износ за реализацију свих програма и мера намењених незапосленим лицима износи 3.700.000.000,00  динара.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Програм А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном   месту-радна асистенција: послодавцу се може исплатити на месечном нивоу, износ одобрене рефундације трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом, радном асистенту, само за време док пружа стручну помоћ а најдуже 12 месеци и то:

  • трошкови исплаћене зараде, без пореза и доприноса, за пун фонд радних сати, односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом у односу на месечни фонд радних сати, у висини до 50.000 динара месечно;
  • трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Програм Б)  Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места може се одобрити послодавцу у једнократном износу до 400.000,00 динара по особи са инвалидитетом.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

НАМЕНА ПРОГРАМА: Програм рефундације трошкова подршке особама са инвалидитетом намењен је финансијској подршци послодавцима за запошљавање особа са инвалидитетом, које се запошљавају под посебним условима, кроз рефундацију додатних трошкова запошљавања и то:

А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту – радна асистенција

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребна стручна подршка на радном месту, може остварити право на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке новозапосленоj особи са инвалидитетом, само за време док пружа стручну пoмоћ, а најдуже 12 месеци.

Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребно прилагођавање радног места може остварити право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног места у једнократном износу. Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом.

УСЛОВИ: Рефундација се одобрава послодавцу под условом:

да запошљава особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање;

да је захтев са пратећом документацијом поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног односа са особом са инвалидитетом;

да лице за које се подноси захтев има статус особе са инвалидитетом којa се запошљава под посебним условима (решење о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења којим је утврђен 2. степен тешкоћа и препрека у раду);

да запошљавање уз рефундацију има за последицу нето повећање броја запослених особа са инвалидитетом у моменту подношења захтева, у односу на број запослених особа са инвалидитетом у месецу који претходи месецу запошљавања особе са инвалидитетом уз рефундацију;

да није смањио број запослених особа са инвалидитетом у моменту подношења захтева у односу на месец који претходи месецу запошљавања особе са инвалидитетом уз рефундацију, осим у случају природног одлива и других оправданих разлога у складу са законом;

да обавља делатност минимум 3 месецa пре подношења захтева за рефундацију трошкова подршке;

да у радном односу има најмање једно запослено лице у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених, у законским роковима

да не запошљава особе са инвалидитетом којe су у периоду од 3 месеца пре подношења захтева за рефундацију трошкова биле у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.

Посебни услови за Програм А:

да је радни однос са лицем које пружа стручну подршку новозапосленој особи са инвалидитетом заснован најкасније до дана запошљавања особе са инвалидитетом за коју се тражи стручна подршка;

да се стручна подршка особи са инвалидитетом пружа у складу са планом стручне подршке;

да лице које пружа стручну подршку има најмање средњи ниво квалификација и 12 месеци професионалног искуства у областима у којима пружа стручну подршку;

Посебни услови за Програм Б:

да је прилагођавање радног места у складу са извршеном проценом радне способности особе са инвалидитетом.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту рада или седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање или преузети на сајту Националне службе за запошљавање :http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz

КОНТАКТ:

Све додатне информације у вези јавног конкурса  могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Национaлне службе за запошљавање, телефон: 0800-300-301.