Развојни програм

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ, СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ЗАДРУГАМА, С ТИМ ДА СРЕДСТВА НЕ МОГУ БИТИ УПОТРЕБЉЕНА РАДИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЦИЗИРАНИХ УРЕДБОМ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 850.000.000,00 РСД бесповратних средстава уз додатна кредитна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 03. фебруар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 радних дана од комплетирања целокупне документације

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

ТИП МЕРЕ: Финансијски оквир представља комбинацију бесповратних средстава (до 20% од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености) и повољних кредита Фонда за развој, са каматном стопом на кредитна средства од 1% на годишњем нивоу, уколико је гаранција банке средство обезбеђења кредита, односно 2% на годишњем нивоу, уколико се понуди друго средство обезбеђења, с тим да по потреби може бити увећан кредит Фонда за потребе већих инвестиција.

Такође, подносиоци захтева имају и могућност да део вредности пројекта финансирају сопственим средствима.

Корисници могу поднети захтев за финансирање у укупној вредности (бесповратна и кредитна средства) већој од 12.500.000,00 динара, уколико испуњавају критеријуме брзорастућег развоја или послују стабилно.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Програмом намењена су за: Куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора;Куповину нове или половне производне и грађевинске опреме (не старије од пет година), укључујући алате;За доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње; За трајна обртна средства;За набавку софтвера и рачунарске опреме; За машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње;

УСЛОВИ:

Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда имају предузетници, микро, мали, средњи и велики привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (најкасније до 31. децембра 2017. године), а који имају званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и најмање једног запосленог на неодређено време на дан 31. децембар 2019. године. Остали услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава, а који се, поред осталог, односе на регулисање обавеза јавних прихода, правила државне помоћи, структуру власништва и стабилност пословања дефинисани су у Уредби о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма, конкурсна документација, као и информација о условима кредита код Фонда, може се видети на сајту Министарства привреде https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/ и Фонда за развој РС https://fondzarazvoj.gov.rs

  КОНТАКТ:

Министарство привреде

  Биљана Савковић

   Тел: +381 11 3334 158

   Е-mail: biljana.savkovic@privreda.gov.rs

 

   Фонд за развој Републике Србије                                                          

   Џевида Нинков                                                                             

   Тел:  +381 11 2634 221                                                                        

   Е-mail: dzevida.ninkov@fondzarazvoj.rs