Програм стицања практичних знања

ПРОГРАМ СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНА ЛИЦА, ВИШКОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДУГОРОЧНО НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПОСЛОДАВЦИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ (УДЕО ПРИВАТНОГ КАПИТАЛА У ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ 100%)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за реализацију свих програма и мера активне политике запошљавања је 3.700.000.000,00 динара.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана подношења захтева

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Током реализације програмa послодавцу се рефундира нето зарада лица у месечном износу од 31.000,00 динара, као и припадајући порез и доприноси за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа)

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

НАМЕНА ПРОГРАМА:Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 3 месеца, у складу са достављеним програмом послодавца, а реализује се кроз:

1.         заснивање радног односа на одређено време:

-послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно трајање 6 месеци);

2.         заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма):

-послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци; послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно трајање 12 месеци).

УСЛОВИ: Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију програма.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz

КОНТАКТ:

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301