Приправници са високим нивоом квалификација

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА СА ВИСОКИМ НИВООМ КВАЛИФИКАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПОСЛОДАВЦИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ (УДЕО ПРИВАТНОГ КАПИТАЛА У ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ 100%)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за реализацију свих програма и мера активне политике запошљавања је 3.700.000.000,00 динара

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана подношења захтева

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Током реализације програмa послодавцу се рефундира нето зарада лица у месечном износу од 31.000,00 динара, као и припадајући порез и доприноси за обавезно социјално осигурање. Трајање програма утврђено је законом или правилником о организацији и систематизацији послова, а Национална служба за запошљавање финансира програм најдуже до 6 месеци.         

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

НАМЕНА ПРОГРАМА:Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечен висок ниво квалификације, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

УСЛОВИ: Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију програма.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz.

КОНТАКТ:

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301