Прерада и маркетинг пољопривредном газдинству

Програм је АКТИВАН

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ

Право на подстицаје остварују регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека у складу са законом којим се уређује ветеринарство; предузетник; средња школа; научноистраживачка организација у области пољопривреде; привредно друштво, само за производњу и прераду грожђа

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 20.000.000, 00  РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:  01.јануар текуће календарске године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду до 1. новембра текуће године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:  Подстицаји се утврђују у висини од 50% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 3.500.000 динара.

ТИП МЕРЕ: Ова је једна од мера руралног развоја које се спроводе у циљу диверсификације прихода и унапређења квалитета живота у руралним подручјима. Средства која се додељују су бесповратна.

НАМЕНА ПРОГРАМА:Подстицаји су намењени подршци инвестицијама у изградњу и опремање објеката за прераду и маркетинг примарних пољопривредних производа на пољопривредном газдинству. Обухваћени су сектори млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, уљаних култура, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, пчелињих производа, гајених врста гљива, као и плодова сакупљених из природе.

УСЛОВИ: Право на подстицаје остварују регистрована пољопривредна газднства у активном статусу и то: 1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека 2) предузетник; 3) средња школа; 4) научноистраживачка организација у области пољопривреде; 5) привредно друштво, само за производњу и прераду грожђа.Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду до 1. новембра текуће године.Уз захтев се, између остлог, доставља и рачун за набавку предметне инвестиције и доказ о извршеном плаћању реализован у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева. Подстицаји се утврђују у висини од 50% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.500.000 динара.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Правилник, информација о начину спровођења Правилника и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-podrsku-investicijama-u-preradu-i-marketing-na-poljoprivrednom-gazdinstvu/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Тел: +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

E-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs