Премија за млеко

Програм је АКТИВАН

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО

Право на подстицај има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 3.000.000.000 РСД бесповратних средстава у 2020. години
ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:     1. јануар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра. Захтеви се подносе квартално, и то:1) за први квартал (за млеко предато млекари од 1. јануара – 31. марта календарске године) – од 1. априла до 15. априла текуће календарске године;2) за други квартал (1. април – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће календарске године;3) за трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће календарске године;4) за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:  Премија за млеко у износу од седам динара по литру млека

ТИП МЕРЕ: Премије, које спадају у директна плаћања, су у складу са Зaконом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју новчани износи који се исплаћују пољопривредним произвођачима за испоручене пољопривредне производе. Подстицаји (бесповратна средства) се обезбеђују из буџету Републике Србије, као и из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима у складу са Зaкон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја;

НАМЕНА ПРОГРАМА:Подстицаји су намењени подршци произвођачима млека који у току једног квартала произведу најмање 3.000 литара млека (1.500 литара на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди)

УСЛОВИ: Право на подстицаје имају:правно лице,предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.За премију за кравље млеко испоручилац млека мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, утврђеног у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.Да би остварио право на премију испоручилац млека мора да преда млеко правном лицу или предузетнику који се бави прерадом млека, који испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за хигијену хране за делатност прераде млека и који мора, на основу испуњености тих услова, да се налази у евиденцији прерађивача млека која се води у складу са законом којим се уређује ветеринарство .Захтев за премију испоручилац може да поднесе непосредно или преко правног лица односно предузетника.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-nacinu-i-obrascu-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-premiju-za-mleko/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Тел: +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

E-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs