Подстицаји за тов

Програм је АКТИВАН

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА TОВ ЈУНАДИ, ТОВ СВИЊА, ТОВ ЈАГЊАДИ И ТОВ ЈАРАДИ

Право на подстицај има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.400.000.000,00 РСД бесповратних средстава
ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:     1. фебруар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Од 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:  1) подстицаје за тов јунади у износу од 15.000 динара по грлу у тову; 2) подстицаје за тов јагњади у износу од 2.000 динара по грлу у тову;3) подстицаје за тов јаради у износу од 2.000 динара по грлу у тову;4) подстицаје за тов свиња у износу од 1.000 динара по грлу у тову.

ТИП МЕРЕ: Подстицаји за производњу који спадају у директна плаћања су у складу са Зaконом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју новчани износи који се исплаћују по јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку одговарајуће врсте. Подстицаји (бесповратна средства) се обезбеђују из буџету Републике Србије, као и из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима у складу са Зaкон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја.

НАМЕНА ПРОГРАМА:Подстицаји у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради намењени су подршци развоју сточарства кроз бесповратна средства која се исплаћују Регистрованим пољопривредним газдинствима за свако грло узгојено грло предато кланици.

УСЛОВИ: Право на подстицаје имају:правно лице,предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.Подстицаји се остварују на основу захтева који се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања.Зaхтeв за подстицаје пoднoси сe пoсeбнo зa свaку врсту товних грлa, с тим дa сe зa исту врсту товних грлa пoднoси највише до три зaхтeва.У сточарству за тов јунади за најмање три грла товне јунади по поднетом захтеву.Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај за највише 5.000 грла товних свиња.Подстицаји за тов стоке могу да се остваре  ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину од 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће године.Подстицаји по грлу износе: јунад – 15.000 дин, свиње – 1.000 дин, јагњад – 2.000 дин,јарад – 2.000 дин. Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора. Уз захтев за подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за извезена грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се:

•          откупни лист или признаница на име подносиоца захтева издата од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило извоз товних грла

•          копија међународне ветеринарске потврде (сертификата)

•          за грла упућена на територију АП Косово и Метохија – Додатак ветеринарско-санитарном уверењу, потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт (образац КМ-2) издате, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена односно упућена на територију АП Косово и Метохија са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране ветеринарског инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак, која није потребна за грла упућене на територију АП Косово и Метохија. За товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), уз захтев,  подноси се и уговор између власника животиње и држаоца животиња, који нарочито садржи податке о броју газдинства на којем се животиња налази, име и презиме држаоца животиње односно власника газдинства, име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава, као и податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, како би се могла извршити провера у Централној бази података о обележеним животињама.ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-tov-junadi-tov-svinja-i-tov-jagnjadi/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Тел: +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

E-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs