Подстицаји за производњу конзумне рибе

Програм је АКТИВАН

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНЕ РИБЕ

Право на подстицај има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.000.000 РСД бесповратних средстава у 2020. години

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:     1. јануар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:  Подстицаји за производњу конзумне рибе у износу од десет динара по килограму произведене рибе

ТИП МЕРЕ: Подстицаји за производњу који спадају у директна плаћања су у складу са Зaконом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју новчани износи који се исплаћују по јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку одговарајуће врсте. Подстицаји (бесповратна средства) се обезбеђују из буџету Републике Србије, као и из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима у складу са Зaкон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја.

НАМЕНА ПРОГРАМА:Подстицаји су намењени подршци производње конзумне рибе која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало

УСЛОВИ: Право на подстицаје имају:правно лице,предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.Уз захтев за подстицаје подноси се:

•          копија отпремнице, доставнице или пријемнице оверена од стране правног лица, односно предузетника који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране

•          обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе

•          изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе

За извезену конзумну рибу уз захтев се још прилаже и:

•          копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује ветеринарство оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак

•          обрачун подстицаја за произведену и извезену конзумну рибу

•          Захтев за  подстицаје, подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године.

Подстицај износи 10 дин/кг произведене  конзумне рибе.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-proizvodnju-konzumne-ribe/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Тел: +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

E-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs