Подстицаји за хотелски бањски туризам

Програм је АКТИВАН

ФИНАНСИЈСКЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА У СЕКТОРУ УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА У БАЊСКИМ И КЛИМАТСКИМ МЕСТИМА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈА ПРИЈАВЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ У ПРОИЗВОДНИМ СЕКТОРИМА ЗА КОЈЕ СЕ МОГУ ДОДЕЛИТИ СРЕДСТВА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Развојна агенцијаСрбије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 9.320.000.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Активан програм, почео с применом у 2019. години

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  У току календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Између 15 и 45 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: У зависности од оправданих трошкова за реализацију инвестиционих пројеката.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства, у зависности од висине оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта. Корисник средстава је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства се могу доделити за инвестиционе пројекате у сектору услуга хотелског смештаја чија је минимална вредност 2.000.000 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 70 нових запоселних на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом.

УСЛОВИ:

Средства се могу доделити привредном друштву:

1) које је регистровано у Агенцији за привредне регистре;

2)које је поднело пријаву за доделу средстава и бизнис план за иневстициони пројекат за који се могу доделити средства у складу са уредбом;

3)над којим није покренут претходни сречајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација,

4)коме нису додељени новчани подстицаји за исте оправдане трошкове.

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава дефинисани су у Уредби о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директиних улагања у сектору услуга хотелског смештаја у 2019. години

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Аплицирање по наведеном програму се не врши на основи јавног позива, већ достављањем попуњеног обрасца Пријаве пројекта, чији модел се може наћи на сајту Министарства привреде: https://privreda.gov.rs/cat_propisi/pravilnici/

КОНТАКТ:

Министарство привреде

Зорица Ловрић и Луција Дујовић

Тел:+381 11 3643 788

e-mail: zorica.lovric@privreda.gov.rs и lucija.dujovic@privreda.gov.rs

Развојна агенција Србије                                                          

  e-mail: office@ras.gov.rs