Подстицаји приплодна грла

Програм је АКТИВАН

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА

Право на подстицај има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 3.008.084.200 РСД бесповратних средстава у 2020. години

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:     1.фебруар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: -од 21. марта дo 31. jулa тeкућe гoдинe;

-oд 1. дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe – зa грлa укључeнa у прoизвoдњу дo 31. дeцeмбрa прeтхoднe кaлeндaрскe гoдинe. Од 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:  За: 1) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 25.000 динара по грлу; 2) подстицаје за квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 40.000 динара по грлу; 3) подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 7.000 динара по грлу; 4) подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у износу од 15.000 динара по грлу; 5) подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 динара по грлу; 6) подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу; 7) подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу; 8) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу; 9) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу;10) подстицаје за тов јунади у износу од 15.000 динара по грлу у тову; 11) подстицаје за тов јагњади у износу од 2.000 динара по грлу у тову;12) подстицаје за тов јаради у износу од 2.000 динара по грлу у тову; 13) подстицаје за тов свиња у износу од 1.000 динара по грлу у тову.

ТИП МЕРЕ: Подстицаји за производњу који спадају у директна плаћања су у складу са Зaконом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју новчани износи који се исплаћују по јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку одговарајуће врсте. Подстицаји (бесповратна средства) се обезбеђују из буџету Републике Србије, као и из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима у складу са Зaкон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја.

НАМЕНА ПРОГРАМА:Подстицаји у сточарству за квалитетна приплодна грла намењени су подршци развоју сточарства кроз бесповратна средства која се исплаћују Регистрованим пољопривредним газдинствима за свако квалитетно грло пријављено на његовом пољопривредном газдинству а које је под контролом правних лица овлашћених за послове селекције – одгајивачке организације, у складу са законом којим се уређује сточарство.

УСЛОВИ: Право на подстицаје имају:правно лице,предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Подстицај се остварују за  најмање:

1) три квалитетне приплодне млечне краве, а највише 300 квалитетних приплодних млечних крава; а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање две, а највише  300 квалитетних приплодних млечних крава

2) три квалитетне приплодне товне краве или бика;

3) 30 квалитетних приплодних оваца или овнова, а за подручја са отежанимусловима рада у пољопривреди најмање десет квалитетних приплодниховаца или овнова;

4) десет квалитетних приплодних коза или јарчева, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди најмање пет квалитетнихприплодних коза или јарчева;

5) десет квалитетних приплодних крмача или нерастова.

На број квалитетних приплодних грла у оквиру сваке врсте не утиче међусобна полна припадност грла.Право на подстицаје у сточарству за родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује се без обзира на број квалитетних приплодних грла. Зaхтeв зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje зa квaлитeтнa приплoднa грлa пoднoси сe зa свaку кaлeндaрску гoдину Mинистaрству пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe – Упрaви зa aгрaрнa плaћaња и тo: oд 21. марта дo 31. jулa тeкућe гoдинe; oд 1. дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe – зa грлa укључeнa у прoизвoдњу дo 31. дeцeмбрa прeтхoднe кaлeндaрскe гoдинe.

Уз зaхтeв за подстицаје, пoднoси се и извoд из глaвнe мaтичнe eвидeнциje зa квaлитeтнa приплoднa грлa зa кoja сe пoднoси зaхтeв, oвeрeн oд стрaнe oснoвнe, рeгиoнaлнe и глaвнe oдгajивaчкe oргaнизaциje.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-kvalitetna-priplodna-grla/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Тел: +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

E-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs