Подстицаји филмској индустрији

Програм је АКТИВАН

ДОДЕЛA ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРАВНИМ ИЛИ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА ЧИЈИ СЕ РАЧУН И ЧИЈИМ СЕ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИРА, OДНОСНО СУФИНАНСИРА ПРОИЗВОДЊА АУДИОВИЗУЕЛНОГ ДЕЛА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Комисија за доделу подстицаја, Министарство привреде, Филмски центар Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 700.000.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: До утрошка средстава

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана

 МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Подстицајна средства додељују се у износу од 25% квалификованих трошкова,  а све у складу са извештајем независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.

Изузетно, а под условом да је у питању аудиовизуелно дело за чију су производњу у буџету продукције намењена средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од 5.000.000 евра подстицајна средства додељују се у износу од 30% квалификованих трошкова.

Подстицајна средства која се додељују за наменски филм додељују се у износу од 20% квалификованих трошкова, с тим да укупан износ одобрених средстава која се додељују у току три узастопне фискалне године не прелази прописани максимални износ државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ), у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи

 ТИП МЕРЕ :Бесповратна средства

 КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Програмом намењена су инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, а у циљу подстицања привредних активности и повећања запослености у вези са аудиовизуелном производњом у Републици Србији, као и промоцијe потенцијала Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности.

УСЛОВИ:

Услов који треба да испуни Инвеститор ради остваривања права на доделу подстицајних средстава је да у сврху производње аудиовизуелног дела у буџету продукције намени средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од минималних средстава за конкретан формат:

1) за играни филм и ТВ филм: 300.000,00 евра;

2) за ТВ серију: 300.000,00 евра, по епизоди;

3) за анимирани филм, аудио и/или визуелну постпродукцију аудиовизуелног дела:  150.000,00 евра;

4) за наменски филм: 300.000,00 евра; 5) за документарни филм и документарни ТВ програм: 50.000,00 евра.

Право на доделу подстицајних средстава може се остварити за производњу:

1)дугометражног играног филма, ТВ филма, дугометражног документарног филма и дугометражног анимираног филма намењеног приказивању, који трају најмање 70 минута;

2) ТВ серије, под условом да епизода траје минимум 40 минута;

3) документарног ТВ програма у трајању од минимум 40 минута.

Право на подстицајна средства нема Инвеститор, односно Подносилац захтева над којим је покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и  који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода у Републици Србији и друге финансијске обавезе према Републици Србији.

Подстицајна средства могу се доделити за аудиовизуелно дело:

1) које нема садржај који је у супротности са моралом, јавним поретком и јавним интересом Републике Србије, не нарушава углед Републике Србије, не промовише кршење људских права и говор мржње;

2) које је у формату дугометражног играног филма, ТВ филма, ТВ серије, дугометражног анимираног филма, аудио и/или визуелне постпродукције аудиовизуелног дела, наменског филма, дугометражног документарног филма и документарног ТВ програма;

3) чија је производња започета или чија се производња наставља у току буџетске године у којој се подноси захтев за доделу подстицајних средстава.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвеститору који у републици србији производи аудиовизуелно дело може се видети на сајту Министарства привреде:  https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2020/01/JAVNI-POZIV-2020.pdf

На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs и Филмског центра Србије www.fcs.rs, може се преузети неопходна документација: Уредбa о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, као и  Образац број 1 и Образац број 2, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву

КОНТАКТ:.Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Филмског центра Србије: 011/26 25 131.