Подршка за неразвијена подручја

Програм је АКТИВАН

КРЕДИТИ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ ПОСЛУЈУ У НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ,  СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА:  Фонд за развој РС

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 7.000.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Aктиван програм

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Током целе године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана комплетирања документације

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Минималан износ кредита за привредна друштва износи 1.000.000,00 динара, а за предузетнике 300.000,00 динара. Максимални износ по једном  привредном субјекту код Фонда за развој, са свим његовим повезаним лицима (појам повезаних лица обухвата лица повезана на начин дефинисан Законом о банкама и Законом о привредним друштвима, кумулативно), у току календарске године, може бити до 250.000.000,00 РСД, уколико средство обезбеђења није првокласна банкарска гаранција. Минимални број запослених радника за поменути максимални износ је 50 радника. Уколико је средство обезбеђења првокласна банкарска гаранција  износ сваког појединачног кредита утврдиће се  у складу са износом банкарске гаранције која представља обезбеђење тог кредита.

ТИП МЕРЕ: Право на коришћење средстава имају и привредни субјекти из недовољно развијених и изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе (привредни субјекти који на наведеној територији имају седиште или на истој обављају пословање и имају регистрован огранак у периоду дужем од годину дана од дана подношења захтева) и уколико имају позитиван финансијски резултат у години која претходи години подношења захтева за кредит/гаранцију, као и позитивне тенденције у бруто билансу за текућу годину. Инвестициони кредити за правна лица ће се одобравати са роком отплате до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне године, а за предузетнике ће се одобравати са роком отплате до oсам година у оквиру којег је грејс период до једне године. Каматна стопа на годишњем нивоу је 1% уколико је средство обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком отплате до четири године у оквиру кога је грејс период до шест месеци. Kаматна стопа је: 1% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Право на коришћење средстава Фонда имаће привредни субјекти разврстани као микро, мала, средња и велика правна лица, регистровани у релевантом регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан губитак и то:

– привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа

– привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

– предузетници који у последње две године нису пословали са губитком.

Средства по овом програму се могу користити за кредитирање свих привредних грана, осим за:

– Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

– Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним

– Промет нафте и нафтних деривата.

Фонд прихвата као предрачунску вредност улагања само нова улагања. Под новим улагањима која се могу кредитирати сматрају се и она улагања која су реализована до шест месеци пре датума подношења захтева за кредит, за штa је инвеститор у обавези да пружи валидне доказе.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

-гаранција или авалиране менице пословне банке; и/или

-меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта; и/или

-меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника; и/или

-хипотека првог реда на непокретностима, у односу на тржишну вредност хипотековане непокретности, зависно од врсте те непокретности, висина одобреног кредита може износити:

  • до 70% тржишне вредности стамбеног простора (станови и породичне куће);
  • до 60% тржишне вредности пословних зграда и пословног простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);
  • до 50% тржишне вредности производних и индустријских објеката, (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних објеката и сл.);
  • до 50% тржишне вредности грађевинског земљишта;
  • до 30% тржишне вредности пољопривредног земљишта уколико је корисник кредита регистровано пољопривредно газдинство.

-залога на производној опреми и другим покретним стварима у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 50% тржишне вредности нове опреме и до 30% тржишне вредности опреме старије од две године.

Уколико је корисник кредита/налогодавац по гаранцији/привредни субјект из недовољно развијене јединице локалне самоуправе (уколико на наведеној територији има седиште или на истој обавља пословање и има регистрован огранак, у периоду дужем од годину дана од дана подношења захтева), тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита и/или гаранције мора да буде 1:1.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу групу развијености у складу са чланом 12. став 1. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. став 2. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

УСЛОВИ:

  • Обавеза корисника кредита је да у периоду коришћења кредита не смањује број запослених радника.
  • Испоручилац опреме не може бити физичко лице;
  • Продавац непокретности не може бити повезано лице са корисником кредита, у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о банкама.
  • Фонд прима искључиво комплетну документацију, чији се списак налази на сајту Фонда.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и документација, могу се видети на сајту Фонда за развој:  https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-poslovanje-u-nerazvijenim-podrucjima

КОНТАКТ:

Фонд за развој                                                          

Милан Радовановић, сарадник за пријем документације                                                                          

Tel:+381 11 2620-165                                                                      

Е-mail: milan.radovanovic@fondzarazvoj.rs