Обука за потребе послодавца

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2020. ГОДИНИ    

Програм је намењен послодавцима који имају потребе да запослене упуте на обуке ради стицања додатних знања и вештина у циљу ефикаснијег и квалитетнијег обављања посла или преласка на нове послове

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за реализацију свих програма и мера активне политике запошљавања је 3.700.000.000,00 динара.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 15 дана од датума доношења сагласности министра надлежног за послове запошљавања

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Национална служба за запошљавање може одобрити рефундацију финансијска средства послодавцу на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради посебног  усавршавања до 25% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику или учешћа у финансирању трошкова обуке ради општег усавршавања до 60% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

НАМЕНА ПРОГРАМА: Програм обуке за потребе  послодавца за запосленог спроводи се ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина.

Циљ обуке је одржање запослења код послодавца.

Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања запосленог у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи. Под посебним усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, који кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које нису преносиве, или су ограничено преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Под општим усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, који кроз  обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које су већином преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Обуку може спроводити јавно признати организатор активности образовања одраслих, у складу са Законом о образовању одраслих, односно лиценциран извођач обуке, у складу са законом, а на основу исказане потребе послодавца.

УСЛОВИ: Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију програма и у програм обуке укључује запосленог који је у радном односу на неодређено време у трајању од најмање 6 месеци пре подношења захтева за учешће у финансирању обуке. ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz

 

КОНТАКТ:

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301