Обука на захтев послодавца

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2020. ГОДИНИ    

 

Програм је намењен послодавцима који припадају приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Филијале Националне службе за запошљавање

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за реализацију свих програма и мера активне политике запошљавања је 3.700.000.000,00 динара.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 60 дана од дана подношења захтева

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Послодавац на основу захтева може да аплицира за средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке, у износу од 50.000 до 120.000,00 динара по полазнику. Незапосленом полазнику обуке се исплаћују:

-месечна новчана помоћ у висини од 16.000,00 динара за пун фонд часова,

-средства за трошкове превоза;

Незапосленом полазнику – особи са инвалидитетом се исплаћује:

-месечна новчана помоћ у висини 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапослености, у складу са законом,

-средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом.

Уколико је повољније, за незапосленог полазника обуке – особу са инвалидитетом исплаћује се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за незапосленог полазника обуке – остала лица.

Национална служба за запошљавање врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

НАМЕНА ПРОГРАМА: Уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање, нема незапослених са знањима и вештинама које су неопходне послодавцима за обављање послова на конкретном радном месту, Националним акционим планом запошљавања предвиђена је реализација Програма обука на захтев послодавца.

УСЛОВИ: Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију програма.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz

 

КОНТАКТ:

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301