Набавка новог трактора

Програм је АКТИВАН

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

Подстицај је намењен лицима која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 500.000.000 РСД бесповратних средстава у 2020. години

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:     3.јануар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од 6. јануара до 29. маја 2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:  Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара.

ТИП МЕРЕ: Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као као програмима за достизање стандарда квалитета.

НАМЕНА ПРОГРАМА:Подстицаји су намењени унапређењу конкурентности пољоприврених газдинстава кроз рефундацију сердстава уложених у набавку пољопривредне механизације- трактора

УСЛОВИ: Право на подстицаје имају:правно лице,предузетник и

физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи; a који је произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре дана објављивања јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје.Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ ПДВ-, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Поступак за остваривање права на подстицај покреће се подношењем захтева на Јавни позив који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novog-traktora-2/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Тел: +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

E-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs