Ланци добављача

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2020. ГОДИНИ

Програм је намењен привредним друштвима која су постојећи или потенцијални добављачи у ланцу вредности са МНК, а која послују у сектору аутомобилске индустрије – уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема); сектору машина и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 300.000.000,00 рсд

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: март 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  30 дана

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: /

ТИП МЕРЕ: Овим програмом РАС, кроз суфинансирање оправданих трошкова пројектних активности, одобрава бесповратна средства ради реализације активности које су подржане овим програмом.  У зависности од врсте одобрених пројектних активности, РАС ће суфинансирати пројекте Корисника Програма кроз: рефундацију целокупног износа бесповратних средстава, а након завршетка пројектних активности или кроз исплату аванса. Аванс се исплаћује у висини од максимално 30% одобреног износа и преостали износ бесповратних средстава рефундацијом, а након завршетка пројектних активности за улагање у материјалну имовину (у смислу овог програма).

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Програмом намењена су унапређењу пословних перформанси постојећих и потенцијалних добављача у складу са потребама купаца; и унапређењу пословног амбијента и повећању конкурентности МСП.

Подршка је намењена малим и средњим привредним друштвима која јесу или могу бити део ланца добављача мултинационалних компанија присутних у Србији или у иностранству. Спремност домаћих МСП за укључење у ланце добављача мултинационалних компанија ће бити проверена кроз дијагностику пословних перформанси, на основу које ће се дефинисати и области за унапређење пословања.

Програм ће одредити критеријуме које добављач мора задовољити како би уз помоћ унапред понуђених области интервенције и методологије за идентификацију области за побољшање унапредио сопствене перформансе до нивоа неопходног да постане добављач.

Активности које могу бити финансиране:Куповина производне опреме (до 3 године старости), односно улагање у материјалну имовину Корисника Програма; Специфична опрема за унапређење производних објеката (хала), улагање у материјалну имовину Корисника Програма;Куповина и инсталација опреме за аутоматизацију / дигитализацију / оптимизацију постојећих производних процеса, као и напредних система / опреме за међуфазну контролу квалитета и квалитета готових производа;Консултантска подршка за оптимизацију производних процеса;Консултантска подршка за увођење или унапређење корпоративног управљања;Консултантска подршка за сертификацију система квалитета према захтевима стандарда специфичних индустријских грана

УСЛОВИ: Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава следеће услове:1. Регистрован у АПР, закључно са 1. јануаром 2017. године;2.            Да није у државној својини; 3.Није део групације  која испуњава услове за статус МНК;4.Претежна делатност Подносиоца пријаве у: сектору аутомобилске индустрије – уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема); сектору машина и опреме за друге намене;; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система; 5.Производи из групе директних/индиректних материјала , односно да се налазе у ланцу вредности, индустријских сектора из тачке 4; 6.Није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи; 7.Није повезано лице са купцем / потенцијалним купцем у складу са одредбама Закона о привредним друштвима; 8.Да није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак, поступак реорганизације или поступак ликвидације;9.Да у претходних 12 месеци од дана подношења пријаве нису били у блокади у континуитету дуже од 14 дана или укупно 30 дана; 10.Да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;11.Да имају најмање 10 запослених, на неодређено време, на дан 31.12.2019. године према евиденцији ЦРОСО; 12.  Да имају остварен пословни приход у 2019. години од најмање 300.000,00 евра, у динарској противвредности;13.Да им је вредност основних средстава најмање 300.000,00 евра, у динарској противвредности у билансу стања у 2019. години;14.            Да имају имплементиран систем квалитета ISO 9001.

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава дефинисани су у Упутству за спровођење програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија 2020.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту РАС:https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2020-godini

КОНТАКТ:

Развојна агенција Србије                                                           

Милан Младеновић

Е-mailmilan.mladenovic@ras.gov.rs

dobavljaci@ras.gov.rs