Кредитна подршка

Програм је АКТИВАН

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим правилником остварују: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; микро или мало правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство,  земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 300.000.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Од 1. јануара текуће календарске године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Од 1. јануара да 1. новембра текуће календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:  Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под услов да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара. Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

ТИП МЕРЕ: Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита

НАМЕНА ПРОГРАМА:Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита кроз субвенционисање каматне стопе, и то за:1) развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овим правилником;2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;4) набавку хране за животиње;5) инвестициона улагања у одређене врсте механнизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи.

УСЛОВИ: Кредити, чији је рок од једне до три године са грејс периодом до годину дана, или од три до пет година, одобравају се и исплаћују у динарима – без валутне клаузуле и предстаљају једне од најповољнијих кредита на тржишту, где фиксна каматна стопа износи 3% на годишњем нивоу, односно 1% за физичко лице са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола. Кредити чији је рок отплате до три године враћају се у месечним, тромесечним, шестомесечним и годишњим ануитетима, а кредити чији је рок отплате од три до пет година се враћају у шестомесечним ануитетима.Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим правилником остварују:1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;2) предузетник;3) правно лице, и то:

•          земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава

•          ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.Право на кредитну подршку остварује се подношењем писменог захтева за одобрење кредитне подршке банци која је са министарством надлежним за послове пољопривреде има закључила уговор до 1. новембра текуће године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Правилник, информација о начину спровођења Правилника и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/pravilnici/krediti/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanja-prava-na-kreditnu-podrsku-2/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Тел: +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

E-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs