Инвестициони кредити

Програм је АКТИВАН

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА МИКРО, МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА – ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ,  СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за развој РС

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 7.000.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Aктиван програм

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Током целе године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана комплетирања документације

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Минималан износ кредита за привредна друштва износи 1.000.000,00 динара, а за предузетнике 300.000,00 динара. Максимални износ по једном  привредном субјекту код Фонда за развој, са свим његовим повезаним лицима (појам повезаних лица обухвата лица повезана на начин дефинисан Законом о банкама и Законом о привредним друштвима, кумулативно), у току календарске године, може бити до 250.000.000,00 РСД, уколико средство обезбеђења није првокласна банкарска гаранција. Минимални број запослених радника за поменути максимални износ је 50 радника. Уколико је средство обезбеђења првокласна банкарска гаранција  износ сваког појединачног кредита утврдиће се  у складу са износом банкарске гаранције која представља обезбеђење тог кредита.

ТИП МЕРЕ: Инвестициони кредит се препоручује привредницима којима су неопходна средства за финасирање набавке опреме, машина, постројења, затим изградњу или куповину производног или пословног простора. Ова кредитна линија ће се одобравати са роком отплате до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне године, за сва правна лица. Каматна стопа је на годишњем нивоу 1% уколико је средство обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле. Кредити за предузетнике ће се одобравати са роком отплате до 8 година у оквиру којег је грејс период до 1 године. Кредити су са каматном стопом од 1,0% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Право на коришћење средстава Фонда имаће привредни субјекти разврстани као микро, мала, средња и велика правна лица, регистровани у релевантом регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан губитак и то:

– привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа

– привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

Као и предузетници који у последње две године нису пословали са губитком.

Средства по овом програму се могу користити за кредитирање свих привредних грана, осим за:

– Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

– Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним

– Промет нафте и нафтних деривата.

Фонд прихвата као предрачунску вредност улагања само нова улагања. Под новим улагањима која се могу кредитирати сматрају се и она улагања која су реализована до шест месеци пре датума подношења захтева за кредит, за штa је инвеститор у обавези да пружи валидне доказе.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

-гаранција или авалиране менице пословне банке; и/или

-меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта; и/или

-меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника; и/или

-хипотека првог реда на непокретностима, у односу на тржишну вредност хипотековане непокретности, зависно од врсте те непокретности, висина одобреног кредита може износити:

  • до 70% тржишне вредности стамбеног простора (станови и породичне куће);
  • до 60% тржишне вредности пословних зграда и пословног простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);
  • до 50% тржишне вредности производних и индустријских објеката, (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних објеката и сл.);
  • до 50% тржишне вредности грађевинског земљишта;
  • до 30% тржишне вредности пољопривредног земљишта уколико је корисник кредита регистровано пољопривредно газдинство.

-залога на производној опреми и другим покретним стварима у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 50% тржишне вредности нове опреме и до 30% тржишне вредности опреме старије од две године.

УСЛОВИ:

  • Обавеза корисника кредита је да у периоду коришћења кредита не смањује број запослених радника.
  • Испоручилац опреме не може бити физичко лице;
  • Продавац непокретности не може бити повезано лице са корисником кредита, у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о банкама.
  • Фонд прима искључиво комплетну документацију, чији се списак налази на сајту Фонда.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и документација, могу се видети на сајту Фонда за развој:  https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/investicioni-krediti

КОНТАКТ:

Фонд за развој                                                          

Милан Радовановић, сарадник за пријем документације                                                                          

Tel:+381 11 2620-165                                                                      

Е-mail: milan.radovanovic@fondzarazvoj.rs