Гаранције за извознике

Програм је АКТИВАН

Финансијска подршка за извознике –  Гаранције

Извозници са оствареним извозом од минимум ЕУР 100.000,00

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије АД, Ужице

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: РСД 420.000.000,00 рсд

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Програм траје током целе године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Програм траје током целе године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  до 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Минимални износ: није дефинисан

Максимални износ (максимална изложеност Агенције према једном лицу или групи повезаних лица):

до 5% укупног капитала Агенције – одлука Извршног одбора

од 5% до 25%  укупног капитала Агенције – одлука Скупштине АОФИ

ТИП МЕРЕ: Гаранција

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице издаје гаранције, контрагаранције, оквирне линије за издавање гаранција, гаранције за увоз опреме за мала и средња извозна предузећа, авале и друга јемства по извозним пословима и инвестицијама у иностранству, као и гаранције и јемства извозницима за послове на домаћем тржишту уколико се на тај начин повећава извозни потенцијал клијента, с тим да износ гаранције не може бити већи од извоза у текућој години или од износа извозних уговора.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Подршка извозника издавањем плативих и чинидбених гаранција

УСЛОВИ:

  • поседовање уговора о закљученом спољнотрговинском послу са ино купцем или одговарајуће документације из које се може недвосмислено закључити да се ради о извозном послу и/или пословима којима се утиче на подстицај извоза (поруџбенице, фактуре);
  • остварен извоз у вредности од најмање ЕУР 100.000,00 у претходној години или други одговарајући пропорционални износ остварен у текућој години до тренутка подношења захтева, уз поседовање уговора чији је предмет извозни посао у вредности од најмање ЕУР 100.000,00 у текућој години;
  • остварен позитиван нето резултат пословања у претходној години изузев уколико се ради о решавању проблематичних пласмана Агенције.
  • ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
https://www.aofi.rs/sr/usluge/izdavanje-garancija/
  • КОНТАКТ :

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије АД-АОФИ

Арнел Спротива

моб:  +381 64 6410 525

тел.:    +381 11 65 58 238

е-маил: arnel.sprotiva@aofi.rs