Факторинг

Програм је АКТИВАН

Финансијска подршка за извознике –  Факторинг

Извозници са оствареним извозом од минимум ЕУР 100.000,00

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије АД, Ужице

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: РСД 700.000.000,00

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Програм траје током целе године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Програм траје током целе године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  до 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Минимални износ: није дефинисан

Максимални износ (максимална изложеност Агенције према једном лицу или групи повезаних лица):

до 5% укупног капитала Агенције – одлука Извршног одбора

од 5% до 25%  укупног капитала Агенције – одлука Скупштине АОФИ

ТИП МЕРЕ: Факторинг

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице одобрава динарске кредитне аранжмане са роком отплате до пет година извозницима – домаћим правним лицима и предузетницима.

 НАМЕНА ПРОГРАМА:

Финансирање извозника

 УСЛОВИ:

·         Уступилац оствари извоз у вредности од најмање ЕУР 100.000 у претходној години односно одговарајући пропорционални износ у текућој години до тренутка подношења захтева за факторинг;·         постоји фактура уз доказ о испорученој роби/извршеној услузи; закључен уговор о купопродаји робе или вршењу услуга са Дужником, или поруџбеница;
  • су позитивно оцењени бонитети Дужника и/или Уступиоца, изузев уколико се ради о решавању проблематичних пласмана у Агенцији; или је потраживање обезбеђено првокласним средством обезбеђења у складу са Правилима пословања Агенције или од стране увозног фактора.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

https://www.aofi.rs/sr/usluge/faktoring/

КОНТАКТ :Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије АД-АОФИ

Арнел Спротива

моб:  +381 64 6410 525

тел.:    +381 11 65 58 238

е-маил: arnel.sprotiva@aofi.rs