Студије

Јавне набавке

Иако микро, мала и средња предузећа (ММСП) чине преко 99% процената укупног броја регистрованих привредних субјеката у Републици Србији, запошљавају преко 700.000 људи и стварају 30% бруто домаћег производа, стопа њиховог учешћа у поступцима јавних набавки несразмерно је мала у односу на значај који ММСП имају за привреду наше земље.

Веће учешће ММСП у поступцима јавних набавки, несумњиво ће повећати конкурентност јавних набавки, утицати позитивно на квалитет испоручених добара, услуга, радова, те висину понуђених цена.

Како бисмо сагледали основне препреке које спречавају веће учешће ММСП у поступцима јавних набавки, припремљена је Студија о учешћу микро, малих и средњих предузећа (ММСП) у поступцима јавних набавки. Поред саме анализе изазова са којима се ММСП сусрећу у поступцима јавних набавки, ова студија формулише и препоруке за повећање учешћа ММСП у јавним набавкама, уважавајући примере добре праксе Европске уније и њених држава чланица.

Преузмите Студију о учешћу микро, малих и средњих предузећа (ММСП) у поступцима јавних набавки.

Овa публикацијa насталa je уз финансијску подршку Европске уније. Њeн садржај је искључива одговорност пројекта „Подршка Европске уније побољшању пословног окружења“ и не одражава нужно ставове Европске уније.

Пореска оптерећења

Креирање предвидивог, транспарентног и подстицајног пословног окружења, једна је од основних претпоставки за обезбеђење континуираног привредног раста и привлачења инвестиција. Важан елемент пословног окружења јесу порески систем и политика опорезивања различитих учесника на тржишту. Како бисмо сагледали стопу пореског оптерећења привреде, укључујући и трошкове испуњавања пореских обавеза, припремљена је „Студија о пореском оптерећењу привредних субјеката у Републици Србији“. Поред саме анализе пореског оптерећења привреде, ова студија предлаже мере којима би се могло утицати на побољшање пословног окружења, пре свега путем подизања нивоа правне сигурности у области опорезивања.

Преузмите Студију о пореском оптерећењу привредних субјеката у Републици Србији

Овa публикацијa насталa je уз финансијску подршку Европске уније. Њeн садржај је искључива одговорност пројекта „Подршка Европске уније побољшању пословног окружења“ и не одражава нужно ставове Европске уније.

Извештаји

Дигитални номади

Како бисмо привредним субјектима помогли да разумеју систем пореског законодавства коме су у Републици Србији подвргнути самостални предузетници, односно лица која повременим пружањем услуга остварују додатне приходе (тзв. freelancers) припремљена је анализа „Порески третман самосталних предузетника, односно лица која повременим пружањем услуга остварују додатне приходе (тзв. freelancers)“. Поред анализе основних елемената система паушалног опорезивања, те указивања на изазове који нарушавају ефикасност, транспарентност и правичност паушалног система опорезивања, ова анализа формулише и препоруке за унапређење пореског законодавства коме су у Републици Србији подвргнути самостални предузетници, односно лица која повременим пружањем услуга остварују додатне приходе (тзв. freelancers), водећи рачуна о ефектима које би спровођење ових препорука имало на јавне финансије Републике Србије.

Убрзани развој технологије изазива бројне промене и изазове у свим сферама друштвеног живота. Појава нових послова и занимања, условљена технолошким напретком и иновацијама, захтева да се тржиште рада прилагоди новим околностима рада и запошљавања. Повећана мобилност радне снаге, условљена развојем интернета и мобилних телекомуникација, захтева успостављање нових, флексибилнијих облика радног ангажовања. Са друге стране, порески системи суочени су са изазовима како опорезовати приходе које остварују „дигитални номади“, људи који у обављању делатности нису везани за једно место, већ своје пословање могу обављати са готово било ког места на свету. Будући да је Београд, према више истраживања, препознат као једна од најпривлачнијих дестинација на света за „дигиталне номаде“, припремљена је анализа „Дигитални номади“ у оквиру које су представљени порески аспекти и изазови које за националне пореске јурисдикције и међународно пореско право ствара појава „дигиталних номада“. Такође, ова анализа формулише и предлоге мера пореских мера које би Србија могла да уведе у погледу дигиталних номада.

Преузмите анализу Порески третман самосталних предузетника, односно лица која повременим пружањем услуга остварују додатне приходе (тзв. freelancers).

Ове публикације настале су уз финансијску подршку Европске уније. Њихов садржај је искључива одговорност пројекта „Подршка Европске уније побољшању пословног окружења“ и не одражава нужно ставове Европске уније.

МСПП

Извештај МСПП  представља годишњи аналитички приказ стања сектора малих и средњих предузећа и предузетништва. Извештај указује на мултидимензионалност фактора који утичу на развој сектора МСПП у Србији и представља подлогу за унапређење мера за динамичнији раст и развој малих и средњих предузећа и предузетништва, како на националном, тако и на регионалном нивоу.

Привредна кретања

Актуелна привредна кретања Министарства привреде, представљају аналитичку збирку привредних трендова и пресек актуелног стања српске привреде. Анализе указују на проблеме у појединим привредним областима и на основне правце мера и активности које Министарство привреде предузима у циљу њиховог превазилажења. Посебан значај имају компаративне анализе економских категорија са земљама ЕУ и земљама у региону југоисточне Европе.